Home Thông Tin Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

by Phạm Huyền
640 views

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại 16/2013/TT-BTP thay thế cho biểu mẫu quy định tại Thông tư số 13/2011/TT-BTP. Vậy mẫu tờ khai mới có sự thay đổi như thế nào và mẫu tờ khai mới có những thông tin nào? Trong nội dung bài viết dưới đây Viện Xây Dựng sẽ giải đáp thắc mắc trên.

>>> Xem thêm:

♦       Chứng minh lý lịch tư pháp

♦      Lý lịch tư pháp số 2 khác gì số 1?

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Sự khác biệt của tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp hiện hành và trước đây

Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn biểu mẫu và mẫu số lý lịch tư pháp có ban hành 08 biểu mẫu và 04 mẫu sổ lý lịch tư pháp thay thế 08 biểu mẫu và 05 mẫu sổ lý lịch tư pháp kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BTP như sau:

 1. a) Lý lịch tư pháp: biểu mẫu số 01/2013/TT-LLTP thay thế biểu mẫu số 01/TT-LLTP;
 2. b) Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung: biểu mẫu số 02/2013/TT-LLTP thay thế biểu mẫu số 02/TT-LLTP;
 3. c) Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp: biểu mẫu số 03/2013/TT-LLTP thay thế biểu mẫu số 03/TT-LLTP;
 4. d) tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2: biểu mẫu số 04/2013/TT-LLTP thay thế biểu mẫu số 04/TT-LLTP;

đ) Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dùng cho cơ quan nhà nước hay các tổ chức chính trị hoặc các tổ chức chính trị xã hội: biểu mẫu số 05a/2013/TT-LLTP thay thế biểu mẫu số 05a/TT-LLTP;

 1. e) Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng: biểu mẫu số 05b/2013/TT-LLTP thay thế biểu mẫu số 05b/TT-LLTP;
 2. g) Phiếu lý lịch tư pháp số 1: biểu mẫu số 06/2013/TT-LLTP thay thế biểu mẫu số 06/TT-LLTP;
 3. h) Phiếu lý lịch tư pháp số 2: biểu mẫu số 07/2013/TT-LLTP thay thế biểu mẫu số 07/TT-LLTP;
 4. i) Sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp: mẫu sổ 08/2013/TT-LLTP thay thế mẫu sổ 08/TT-LLTP;
 5. k) Sổ cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: mẫu sổ 09/2013/TT-LLTP thay thế mẫu sổ 09/TT-LLTP;
 6. l) Sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp: mẫu sổ 10/2013/TT-LLTP thay thế mẫu sổ 10/TT-LLTP (Sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1) và mẫu sổ 11/TT-LLTP (Sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2);
 7. m) Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp: mẫu sổ 11/2013/TT-LLTP thay thế mẫu sổ 12/TT-LLTP.

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp theo thông tư 16/2013/TT-BTP

Theo quy định hiện hành, mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp được xác định gồm các nội dung dưới đây: 

Mẫu số 03/2013/TT-LLTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính gửi: ………………………………………………………….

 

 1. Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………..
 2. Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………
 3. Giới tính :……………………
 4. Ngày, tháng, năm sinh: …………/ ………/ ……… …………………………………
 5. Nơi sinh………………………………………………………………………………………………….
 6. Quốc tịch:………………………………………………
 7. Dân tộc:……………………………………….
 8. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………
 9. Nơi tạm trú :…………………………………………………………………………………………………
 10. Giấy CMND/Hộ chiếu :……………………….Số:……………………………………………….. Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:………………………………………………………… .
 11. Họ tên cha:………………………………Ngày/tháng/năm sinh …………………
 12. Họ tên mẹ:……………………………… .Ngày/tháng/năm sinh …………………

13.Họ tên vợ/chồng…………………….. ……  Ngày/tháng/năm sinh ………………

 1. Số điện thoại/e-mail:…………………………………………………………………………………. .

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú Nghề nghiệp, nơi làm việc6
   

 

 
   

 

 
   

 

 

    Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7:  Số 1               Số 2   

   Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):  Có               Không 

      Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp: ………………………………………

    Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.

    Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

                                                                        ……….., ngày ……… tháng …… năm…

                                                                                                Người khai

                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 04/2013/TT-LLTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2)

Kính gửi: ……………………………….…………………

 1. Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………
 2. Tên gọi khác (nếu có)…………………………………………………………………………………….
 3. Giới tính:…………………..
 4. Ngày, tháng, năm sinh: …./…./…..

5.Nơi sinh:………………………………………………………………

 1. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

Số điện thoại :………………………………..

 1. Giấy CMND/Hộ chiếu: ………………Số:…………………………………………………….

   Cấp ngày………tháng………..năm………….Tại:……………………………………………………..

 1. Được sự ủy quyền :……………………………………………………………………………………….

8.1. Mối quan hệ với người uỷ quyền :……………………………………………………………….

8.2. Theo văn bản ủy quyền ký ngày ……………..tháng……….năm……………………………

           Tôi làm Tờ khai này đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có tên dưới đây :

 

PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

 1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………

2.Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………………. 

 1. Giới tính……………………
 2. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …./ ….

5.Nơi sinh :……………………………………………………………..

 1. Quốc tịch :…………………………………………

7.Dân tộc:…………………………………………………..

 1. Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………
 2. Nơi tạm trú:…………………………………………………………………………………………………
 3. Giấy CMND/Hộ chiếu :…………………………………..Số:…………………………………….

Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:…………………………………………………………..

 1. Số điện thoại/e-mail:……………………………………………………………………………………

 

PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ, VỢ/ CHỒNG CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC CHA, MẸ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

 

 

CHA MẸ VỢ/ CHỒNG
Họ và tên  

 

   
Ngày, tháng, năm sinh  

 

   

 

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ  CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

 

Nơi thường trú/ Tạm trú

 

Nghề nghiệp, nơi làm việc12

     
     
     

Phần khai về án tích, về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):……………………………………………………………………..

     Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có              Không 

       Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:………………………………………

      Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:………………………Phiếu

      Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

……………, ngày …… tháng …… năm …….

                                                                                                         Người khai

                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn ghi tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau:

 • Họ và tên người được ủy quyền hoặc của cha/mẹ người chưa thành niên; ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.
 • Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ghi rõ địa chỉ để liên lạc khi cần thiết
 •  Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.
 • Ghi rõ mối quan hệ trong trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền; trong trường hợp này không cần có văn bản ủy quyền.
 • Ghi rõ trong trường hợp có văn bản ủy quyền.
 • Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.
 • Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.
 • Trường hợp là người chưa thành niên dưới 14 tuổi thì không phải ghi nội dung này.
 • Kê khai quá trình cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc từ khi từ 14 tuổi trở lên.
 • Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

Làm thế nào để xin cấp phiếu lý lịch tư pháp?

Để được cấp phiếu lý lịch tư pháp, các cá nhân, tổ chức phải làm tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp.

Viện Xây Dựng là đơn vị hàng đầu trong tư vấn, xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đến với chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các lợi ích sau:

 • Tư vấn thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.
 • Bạn được cắt giảm tất cả các khâu trung gian.
 • Hồ sơ của các bạn được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí cho doanh nghiệp.
 • Đội ngũ tư vấn là những nhân viên chuyên nghiệp, chính xác, hoạt động 24/24.
 • Thời gian được cấp lý lịch tư pháp ngắn, hiệu quả 100%.

Để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi: Hotline: 0904.889.859 ( Ms.Hoa ) – .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN